Home   
   Home
Početna
Print
Štampaj
 
  PočetnaIstraživačiIstraživačke organizacijeProjektiInfrastrukturna ulaganjaStatistike
   Pretraživanje projekata  Opšti podaci  Realizacija projekta  Organizacije realizatori   

Projekat
Naziv Project Name Voditelj
Eksperimentalno određivanje koeficijenta prenosa mase i toplote u rashladnom tornju Experimental study of mass and heat transfer coefficient Ejup Ganić
Kljucne rijeci
Kljucne rijeci Keywords
koeficijent prenosa mase mass and heat transfer coefficient
rashladni toranj cooling tower
eksperiment experiment
Klasifikacija projekta
Naziv
Thermal engineering, applied thermodynamics
1 - 1
Rezime
Rezime Resume
U okviru projekta je napravljena eksperimentalna linija koja je simulacija rashladnog tornja sa protustrujnim tokom vode i vazduha i mehaničkim pokretanjem vazduha. Na liniji se mogu vršiti mjerenja koeficijenata prenosa mase i toplote za pomenute tornjeve i proučavanje fenomena razmjene toplote i mase, koji se odvijaju na međupovršini. Kao ispuna u testnoj sekciju koriste se ravne ploče od pleksiglasa, a u nastavku projekta se planira izrada različitih ispuna za koje će se vršiti mjerenja koeficijenata prelaza mase i toplote. Instrumenti za mjerenje i regulaciju, ugrađeni na liniji, visoke su tačnosti i moguće ih je priključiti na sistem za akviziciju podataka. Ispuna i testna sekcija su napravljene od pleksiglasa pa je moguće i vizuelno pratiti proces, a važno je napomenuti da su izrađene u laboratorij ama Mašinskog fakulteta u Sarajevu. In frame of the project an experimental aperture that simulate a counter-current airAvater mechanical draught cooling tower has been built. This aperture can be used for measurements of mass and heat transfer coefficients and also for study of phenomena of heat and mass transfer at interface. Packing is in form of a flat plates made of plexiglas and in future it is planed to build different forms of packing for which mass and heat coefficients should be measured. Instruments for measuring and regulation are of high accuracv and they can be connected to acquisition system. Packing as well as test section are made of plexiglas so one could observe the process and it is important to mark that they were made at faculty laboratories.
1 - 1
Povezanost sa drugim projektima
Naziv projekta
Droplet - wall interaction and heat transfer
1 - 1
Cijena projekta
Cijena
30.1
Trajanje projekta
Pocetak Kraj
--- ---
Izvori finansiranja
 
  Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   Copyright © 2006, All rights reserved.