Home   
   Home
Početna
Print
Štampaj
 
  PočetnaIstraživačiIstraživačke organizacijeProjektiInfrastrukturna ulaganjaStatistike
   Pretraživanje projekata  Opšti podaci  Realizacija projekta  Organizacije realizatori   

Projekat
Naziv Project Name Voditelj
Farmakognostički Aspekt Prirodnih Ljekovitih Sirovina I Njihovih Sintetskih Analoga PHARMACOGNOSTICAL ASPECT OF NATURAL MEDICAL RESSOURCES ANH THEIR SINTHETICS ANALOGUES Elvira Kovač - Bešović
Kljucne rijeci
Kljucne rijeci Keywords
farmakognozija pharmacognosy
droga drug
lijek medicine
izolacija isolation
kumarini coumarin
hromatografija chromatography
Klasifikacija projekta
Naziv
Pharmacological sciences, pharmacognosy, pharmacy, toxicology
1 - 1
Rezime
Rezime Resume
Istraživački rad na ispitivanju ljekovitih sirovina biljnog porijekla daje mogućnost izrade ljekovitih preparata čija primjena ima garantiranu sigurnost. Veliki broj supstanci koje se primjenjuju u službenoj farmaciji i medicini sintetiziran je po uzoru na odgovarajuće supstance koje se nalaze u prirodi. Farmakognostička analiza farmakološki aktivnih i hemjski definiranih supstanci sadržanih u biljnom materijalu može obuhvatiti i sintetski dobivene analoge u dijelu kvalitativne i kvantitativne hemijske analize. U tom smislu odabrani su kumarini kao spojevi koji se izvorno nalaze u biljnom materijalu ( kumarinske droge), ali se mogu i sintetizirati. Analitički mogu biti tretirani istovremeno naročito primjenom metode hromatografije na tankom sloju, stoje urađeno u ovom projektu. Osnovni cilj projekta je da se ukaže na izuzetnu važnost ovakvih projekata koji u drugim državama imaju karakter trjanog istraživanja. Research work on study of medicinal plant row material gives possibility to produce medicinal preparations which could have safe application. A great number of substances that are in use in official pharmacv and medicine vvere svnthesized in imitation of correspondent substances present in nature. Pharmacognostical investigation of pharmacologicallv active and chemicallv defined substances present in plant material could include also the svnthetics analogues obtained during qualitative and quantitative chemical analyses. In that way, coumarine vvere choice as component vvhich have origin in plant material (coumarine drugs), but could bee synthesized as well. Analytically they could be treated at the same time using thin layer chromatography and contents of this project presented this. Mean goal of this project is to direct attention to very important of those projects that in the other countries have character of continuing examination.
1 - 1
Povezanost sa drugim projektima
Ovaj projekat nije povezan ni sa jednim drugim projektom
Cijena projekta
Cijena
25.8
Trajanje projekta
Pocetak Kraj
--- ---
Izvori finansiranja
 
  Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   Copyright © 2006, All rights reserved.