Home   
   Home
Početna
Print
Štampaj
 
  PočetnaIstraživačiIstraživačke organizacijeProjektiInfrastrukturna ulaganjaStatistike
   Pretraživanje projekata  Opšti podaci  Realizacija projekta  Organizacije realizatori   

Projekat
Naziv Project Name Voditelj
Novi koncepti okolišno prihvatljivog upravljanja vodotocima New Concepts of Environmentallv Acceptable Watercourse Tarik Kupusović
Kljucne rijeci
Kljucne rijeci Keywords
  technologies of watercourse restoration
upravljanje vodotocima  
okolišno prihvatljivi koncepti i pristupi upravljanju  
obnova vodotoka  
regulacija vodotoka  
tehnike obnove vodotoka  
  watercourse management
  environmentally acceptable concepts and approaches to the management
  watercourse restoration
  watercourse regulation
Klasifikacija projekta
Naziv
Civil engineering, hydraulic engineering, offshore technology, soil mechanics
1 - 1
Rezime
Rezime Resume
Trend obnove vodotoka intervencijama na samim koritima i neposredno uz njih, započet u posljednjih dvadeset Rodina, pojavio se iz potrebe čovjeka da osigura vlastiti opstanak, svjestan da bi promjene koje je sam izazvao na kraju mogle postati pogubne za njega samoga. Oporavak vodotoka znači popravljanje grešaka učinjenih u ime razvoja i napretka, ti. stvaranje ekološki prihvatljivih uvjeta za održivi razvoj biljnih i životinjskih vrsta u prostorima čija je ekološka ravnoteža poremećena usljed ljudske djelatnosti. Cilj istraživanje bio je prikaz savremenih koncepata i tehnologija koje su u riječnoj hidrotehnici zadnjih decenija razvijene i koje se sve više primjenjuju u obnovi i upravljanju vodotocima. Pripremljena je i odštampana knjiga pod naslovom "Okolišno prihvatljivi koncepti obnove i upravljanja vodotocima". The trend of vvatercourse restoration through interventions in the beds themselves and immediatelv beside them, was initiated during last twenty vears, and was created from the human need to ensure their survival, aware of the fact that the changes thev caused could in the end be destructive for the humans themselves. Restoration of watercourses means the correction of mistakes that were made on behalf of development and progress i.e. creation of environmentallv acceptable conditions for sustainable development of plant and animal species in the areas where the environmental balance has been disturbed due to human activities. The objective of the research was the description of modern concepts and technologies that have been developed vvithin the river hvdro-engineering during last decades, and which have been implemented increasinglv in the restoration and management of vvatercourses. The book titled "Environmentallv Acceptable Concepts of Watercourse Management and Restoration" was prepared and printed.
1 - 1
Povezanost sa drugim projektima
Ovaj projekat nije povezan ni sa jednim drugim projektom
Cijena projekta
Cijena
22
Trajanje projekta
Pocetak Kraj
--- ---
Izvori finansiranja
 
  Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   Copyright © 2006, All rights reserved.