Home
Projekat
Naziv Project Name Voditelj
Savremena tumačenja književnosti i književnoteorijsko i književnokritičko naslijeđe XX stoljeća (metodi i škole) Modem Interpretations of Literature and the XX Centurv Literarv Theorv and Criticism (methods and schools) Zdenko Lešić
Kljucne rijeci
Kljucne rijeci Keywords
književnokritička svijest literary criticism
metodi interpretacije methods of interpretation
fenomenologija phenomenology
strukturalizam strukturalism
  reader-response
poststrukturalizam post - strukturalism
dekonstrukcija deconstruction
postkolonijalna misao postcolonial theory
feminizam feminizam
teorija književnosti theory of literature
tradicija tradition
modernizam modernism
postmoderna postmodernism
formalizam formalism
semiotika semiotics
naratologija narratology
psihoanaliza psyhoanalysis
estetika recepcije reception theory
historicizam new historicizam
Klasifikacija projekta
Naziv
Philology
Rezime
Rezime Resume
Istražene su i sistematski obrađene sve najznačajnije škole modernog i postmodernog teorijskog i kritičkog tumačenja književnosti s posebnim osvrtom na književnokritičko i književnoteorijsko naslijeđe XIX st. U posebnim člancima predstavljene su sljedeće teme: stlistička kritika, fenomenološki pristup, ruski formalizam, Bahtinova teorija, angloamerička "nova kritika", strukturalizam, strukturalno-semiotički pristup, naratologija, psihoanalitička kritika, poststrukturalizam, dekonstrukcija, novi historicizam, kulturni materijalizam, postkolonijalna kritika, feministička teorija i kritika, teorija postmodernizma. Uz svaki članak data je relevantna bibliografija koja omogućava puni uvid u glavne teme suvremene nauke o književnosti. Zbir tih članaka čini knjigu od 450 stranica.  
Povezanost sa drugim projektima
Ovaj projekat nije povezan ni sa jednim drugim projektom
Cijena projekta
Cijena
15
Trajanje projekta
Pocetak Kraj
01.01.03 31.12.04
Izvori finansiranja