Home   
   Home
Početna
Print
Štampaj
 
  PočetnaIstraživačiIstraživačke organizacijeProjektiInfrastrukturna ulaganjaStatistike
   Pretraživanje projekata  Opšti podaci  Realizacija projekta  Organizacije realizatori   

Pretraživanje
Lista projekata
Nazivsort by this column Kljucne rijeci Keywords
Vizualizacija I Mjerenje Dinamike Dvofaznog Toka vizualizacija toka flow visualization
Visoke tehnologije - transfer znanja i implementacije, s posebnim akcentom na istraživanje i identifikaciju GIS/GPS tehnologije Geografski informacioni sistem (GIS) GIS - Geographic Information System
Virtualno i vizuelno programiranje te simuliranje industrijskih robota simulacija tvornice simulation of factory
Uvođenje održivog sustava gospodarenja planinskim pašnjacima u cilju proizvodnje autohtonih sireva planinski pašnjaci mountain pasture
Utjecaj pedogenetskih značajki na proizvodna svojstva i sastav crvenica Hercegovine Crvenica Terra rossa
Uticaj primjene novih tehnologija na emisiju štetnih produkata sagorijevanja od motornih vozila u urbanim sredinama cestovno vozilo road vehicle
Uticaj kvaliteta tla na sigurnost temelja protiv probijanja. probijanje temelja punching of foundations
Unvarijantne amplitude pionnukleon raspršenja na niskim energijama i u nefizikalnoj oblasti unutar Mandelstamovog amplitude raspršenja scattering amplitudes
Unapređenje proizvodnje autohtonih sireva od ovčijeg i kravljeg mlijeka. autohtoni sir autochthonous chees
Učinak genetike i oplemenjivanja u poboljšanju uroda i kvalitete pšenice i ječma pšenica wheat
Totalni Antioksidativni Kapacitet Različitih Regija Mozga Oboljelih Od Parkinsonove I Alzheimerove Bolesti Metoda oksigen - radikal apsorpcijskog kapaciteta Oxygen radical absorbance assay
Studija savremenog sistema okolinskog upravljanja otpadnim uljima kao posebnom vrstom opasnog otpada, sa aspekta zaštite zdravlja i okoline i racionalnog iskorištavanja prirodnih resursa upravljanje otpadnim uljima waste oils menagement
Studija implementacije GIS tehnologija na religijsku baštinu Sarajeva religijska baština Religious Heritage
Standardna novo štokavština i bosanskohercegovačka jezička situacija standardni jezik standard languages
Sinteza i QSPR/QSAR studij kumarinskih derivata QSAR QSAR
Server Ware-based Continuous Computing Technologijes for E-Business Windows 2003 Server Windows 2003 Server
Savremeni Problemi Algebre I Analize Integrisane polugrupe operatora integrated semigroups of operators
Savremena tumačenja književnosti i književnoteorijsko i književnokritičko naslijeđe XX stoljeća (metodi i škole) književnokritička svijest literary criticism
Sadržaj omega-3 masnih kiselina u mesu brojlera kod različitog sustava uzgoja i hranidbe. tov pilića broilers feed
Revitalizacija redgenskog laboratorija kao potpora u obrazovanju i naučnoistraživačkom radu iz fundamentalnih geoloških istraživanja strukturna analiza structure analises
Razvoj ozonskog pilot-istraživačkog postrojenja (kapaciteta 1000 I) za tretman otpadnih ulja u svrhu povrata upotrebne vrijednosti kao baznog ulja i "ekološki čistog" goriva otpadna ulja waste oils
Razvoj Metoda Korištenja Sunčeve Energije U Bih sunčeva energija solar energy
Razvoj i primjena baza znanja u reinženjeringu proizvodnih procesa i sistema proizvodni proces manufacturing process
Razvoj Alternativnih Metoda Identifikacije I Određivanja Herbicida Derivata Klorofenoksi Karbonskih Kiselina tankoslojna kromatografija thin layer chromatography
Radon u životnoj sredini nivoi tehnološke modifikovane prirodne radioaktivnosti industrially modified levels of radiation exposure
Proučavanje raširenosti klamidioze kod intenzivno držane peradi i ljudi u Bili raširenost, klamidioza spreading, clamvdiosis
Proučavanje biodiverziteta endemičnog biljnog genofonda BiH u cilju njegove što efikasnije zaštite i konzervacije genofond genofond
Prilog Istraživanju Pojedinačnog I Ukupnog Opterećenja Višestepenih Alata Za Izvlačenje Sa Redukcijom Debljine Zida višestepeni alati multi-stage tools
Osvajanje proizvodnje legure Nitinol u poluindustrijskim pogonima Metalurškog instituta «Kemal Kapetanović memorija oblika shape memorv
"Određivanje potpore elektro-energetskog sistema u reaktivnoj snazi u tržišnom uvjetima rada" automatska kontrola proizvodnje automatik generation control
Novi pristup imunoprofilaksi virusnih i bakterijskih bolesti peradi imunopotiranje immunization
Novi koncepti okolišno prihvatljivog upravljanja vodotocima   technologies of watercourse restoration
Laboratorijsko i numeričko istraživanje mogućnosti aplikacije gorionika za pulzirajuće sagorijevanje na kotlovima velike snage pulzirajuće sagorijevanje pulse combustion
Kvantirtativno određivanjesadržaja pesticida u tlima doline rijeke Neretve tankoslojna kromatografija thin layer chtomatography
Kontrola atomskih procesa u jakom laserskom polju teorijska fizika theoretical physics
"Istraživanje uticaja i mehanizma djelovanja aluminijumnitrida na deformabilnost u hladnom stanju nisko ugljičnog čelika dezoksidiranog aluminijem kod sadržaja azota 70"ppm". niskougljični čelik low alloyed steel
Istraživanje pulzirajućeg sagorijevanja sa prijedlogom primjene visokoefikasna transformacija energije high-efficient energy transformation
Istraživanje karakteristika unutrašnjeg trenja viskoelastićnih elemenata u torziono - oscilatornom sistemu dizel motor Diesel engine
Istraživanja i razvoj metoda ispitivanja konstrukcija sa greškom u zavarima u funkciji ocjene vijeka eksploatacije konstrukcija construction
Istraživanja biološke niše Crvptococcus Neoformans u BiH C. neoformans epidemiological niche C. neoformans
Ispitivanje Stereomernih Lijekova Kromatografskim Metodama separacija separation
Ispitivanje kardiospecifičnih markera u u slovim a eksperimentalne nekroze (infarkta) miokarda štakora izazvane izoproterenolom nekroza miokarda mvocardial necrosis
Inventarizacija, prikupljanje, održavanje i iskorištavanje biljnih genetskih izvora lokalne sorte landraces
Identifikacija slabih tačaka elektoenergetskog sistema i otklanjanje posljedica njihovog djelovanja. pouzdanost reliability
Genetička i pomološka karakterizacija autohtonog genofonda voćaka BiH genetička karakterizacija genetic characterization
Fitofarmaka za 21. stoljeće - teorijski i praktični aspekt Antimikrobno djelovanje Antimicrobial effect
Farmakognostički Aspekt Prirodnih Ljekovitih Sirovina I Njihovih Sintetskih Analoga farmakognozija pharmacognosy
Eksperimentalno određivanje koeficijenta prenosa mase i toplote u rashladnom tornju koeficijent prenosa mase mass and heat transfer coefficient
Eksperimentalno Istraživanje Efikasnosti Hibridnih Sistema (Sunce + Fosilna Goriva) Za Potrebe Grijanja I Pripreme Sanitarne Vode U Zgradarstvu hibridni sistemi pripreme sanitarne vode hybrid domestic hot water system
Dobivanje amorfnih traka sa ranim metastabilnim stanjima pomoću kontrolirane melt-spinning metode amorfni sistem  
Brze dijagnostičke metode i gospodarenje dušikom klorofil metar Hydro N tester
Autonomni mobilni robotski sistem kao simulato\ invalidskih kolica Mobilni robot Mobile robot
Atomski i molekularni procesi u jakom laserskom polju elektromagnetno polje electromagnetic field
Analiza strujnih procesa rotacionih automobilskih hladnjaka centrifugalna sila centrifugal force
.Analiza stabilnosti Fuzzy upravljačkih sistema. Fuzzy skupovi i sistemi Fuzzy sets and systems
Analiza sklopnih prenapona u 400 KV elektroenergetskoj mreži tropolni uklop 3-pole closing
Analiza mogućnosti primjene nuklearne tehnike za detekciju eksplozivnih materijala u kontaminiranim područjim Bosne i Hercegovine.a eksplozivne mine landmine
Aktuelni problemi harmonijske analize, ergodične teorije i dinamičkih sistema diferencijabilnost differentiation
1 - 58
 
  Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   Copyright © 2006, All rights reserved.