Home   
   Home
Početna
Print
Štampaj
 
  PočetnaIstraživačiIstraživačke organizacijeProjektiInfrastrukturna ulaganjaStatistike
   Pretraživanje projekata  Opšti podaci  Realizacija projekta  Organizacije realizatori   

Pretraživanje
Lista projekata
Nazivsort by this column Kljucne rijeci Keywords
Aktuelni problemi harmonijske analize, ergodične teorije i dinamičkih sistema diferencijabilnost differentiation
Analiza mogućnosti primjene nuklearne tehnike za detekciju eksplozivnih materijala u kontaminiranim područjim Bosne i Hercegovine.a eksplozivne mine landmine
Analiza sklopnih prenapona u 400 KV elektroenergetskoj mreži tropolni uklop 3-pole closing
.Analiza stabilnosti Fuzzy upravljačkih sistema. Fuzzy skupovi i sistemi Fuzzy sets and systems
Analiza strujnih procesa rotacionih automobilskih hladnjaka centrifugalna sila centrifugal force
Atomski i molekularni procesi u jakom laserskom polju elektromagnetno polje electromagnetic field
Autonomni mobilni robotski sistem kao simulato\ invalidskih kolica Mobilni robot Mobile robot
Brze dijagnostičke metode i gospodarenje dušikom klorofil metar Hydro N tester
Dobivanje amorfnih traka sa ranim metastabilnim stanjima pomoću kontrolirane melt-spinning metode amorfni sistem  
Eksperimentalno Istraživanje Efikasnosti Hibridnih Sistema (Sunce + Fosilna Goriva) Za Potrebe Grijanja I Pripreme Sanitarne Vode U Zgradarstvu hibridni sistemi pripreme sanitarne vode hybrid domestic hot water system
Eksperimentalno određivanje koeficijenta prenosa mase i toplote u rashladnom tornju koeficijent prenosa mase mass and heat transfer coefficient
Farmakognostički Aspekt Prirodnih Ljekovitih Sirovina I Njihovih Sintetskih Analoga farmakognozija pharmacognosy
Fitofarmaka za 21. stoljeće - teorijski i praktični aspekt Antimikrobno djelovanje Antimicrobial effect
Genetička i pomološka karakterizacija autohtonog genofonda voćaka BiH genetička karakterizacija genetic characterization
Identifikacija slabih tačaka elektoenergetskog sistema i otklanjanje posljedica njihovog djelovanja. pouzdanost reliability
Inventarizacija, prikupljanje, održavanje i iskorištavanje biljnih genetskih izvora lokalne sorte landraces
Ispitivanje kardiospecifičnih markera u u slovim a eksperimentalne nekroze (infarkta) miokarda štakora izazvane izoproterenolom nekroza miokarda mvocardial necrosis
Ispitivanje Stereomernih Lijekova Kromatografskim Metodama separacija separation
Istraživanja biološke niše Crvptococcus Neoformans u BiH C. neoformans epidemiological niche C. neoformans
Istraživanja i razvoj metoda ispitivanja konstrukcija sa greškom u zavarima u funkciji ocjene vijeka eksploatacije konstrukcija construction
Istraživanje karakteristika unutrašnjeg trenja viskoelastićnih elemenata u torziono - oscilatornom sistemu dizel motor Diesel engine
Istraživanje pulzirajućeg sagorijevanja sa prijedlogom primjene visokoefikasna transformacija energije high-efficient energy transformation
"Istraživanje uticaja i mehanizma djelovanja aluminijumnitrida na deformabilnost u hladnom stanju nisko ugljičnog čelika dezoksidiranog aluminijem kod sadržaja azota 70"ppm". niskougljični čelik low alloyed steel
Kontrola atomskih procesa u jakom laserskom polju teorijska fizika theoretical physics
Kvantirtativno određivanjesadržaja pesticida u tlima doline rijeke Neretve tankoslojna kromatografija thin layer chtomatography
Laboratorijsko i numeričko istraživanje mogućnosti aplikacije gorionika za pulzirajuće sagorijevanje na kotlovima velike snage pulzirajuće sagorijevanje pulse combustion
Novi koncepti okolišno prihvatljivog upravljanja vodotocima   technologies of watercourse restoration
Novi pristup imunoprofilaksi virusnih i bakterijskih bolesti peradi imunopotiranje immunization
"Određivanje potpore elektro-energetskog sistema u reaktivnoj snazi u tržišnom uvjetima rada" automatska kontrola proizvodnje automatik generation control
Osvajanje proizvodnje legure Nitinol u poluindustrijskim pogonima Metalurškog instituta «Kemal Kapetanović memorija oblika shape memorv
Prilog Istraživanju Pojedinačnog I Ukupnog Opterećenja Višestepenih Alata Za Izvlačenje Sa Redukcijom Debljine Zida višestepeni alati multi-stage tools
Proučavanje biodiverziteta endemičnog biljnog genofonda BiH u cilju njegove što efikasnije zaštite i konzervacije genofond genofond
Proučavanje raširenosti klamidioze kod intenzivno držane peradi i ljudi u Bili raširenost, klamidioza spreading, clamvdiosis
Radon u životnoj sredini nivoi tehnološke modifikovane prirodne radioaktivnosti industrially modified levels of radiation exposure
Razvoj Alternativnih Metoda Identifikacije I Određivanja Herbicida Derivata Klorofenoksi Karbonskih Kiselina tankoslojna kromatografija thin layer chromatography
Razvoj i primjena baza znanja u reinženjeringu proizvodnih procesa i sistema proizvodni proces manufacturing process
Razvoj Metoda Korištenja Sunčeve Energije U Bih sunčeva energija solar energy
Razvoj ozonskog pilot-istraživačkog postrojenja (kapaciteta 1000 I) za tretman otpadnih ulja u svrhu povrata upotrebne vrijednosti kao baznog ulja i "ekološki čistog" goriva otpadna ulja waste oils
Revitalizacija redgenskog laboratorija kao potpora u obrazovanju i naučnoistraživačkom radu iz fundamentalnih geoloških istraživanja strukturna analiza structure analises
Sadržaj omega-3 masnih kiselina u mesu brojlera kod različitog sustava uzgoja i hranidbe. tov pilića broilers feed
Savremena tumačenja književnosti i književnoteorijsko i književnokritičko naslijeđe XX stoljeća (metodi i škole) književnokritička svijest literary criticism
Savremeni Problemi Algebre I Analize Integrisane polugrupe operatora integrated semigroups of operators
Server Ware-based Continuous Computing Technologijes for E-Business Windows 2003 Server Windows 2003 Server
Sinteza i QSPR/QSAR studij kumarinskih derivata QSAR QSAR
Standardna novo štokavština i bosanskohercegovačka jezička situacija standardni jezik standard languages
Studija implementacije GIS tehnologija na religijsku baštinu Sarajeva religijska baština Religious Heritage
Studija savremenog sistema okolinskog upravljanja otpadnim uljima kao posebnom vrstom opasnog otpada, sa aspekta zaštite zdravlja i okoline i racionalnog iskorištavanja prirodnih resursa upravljanje otpadnim uljima waste oils menagement
Totalni Antioksidativni Kapacitet Različitih Regija Mozga Oboljelih Od Parkinsonove I Alzheimerove Bolesti Metoda oksigen - radikal apsorpcijskog kapaciteta Oxygen radical absorbance assay
Učinak genetike i oplemenjivanja u poboljšanju uroda i kvalitete pšenice i ječma pšenica wheat
Unapređenje proizvodnje autohtonih sireva od ovčijeg i kravljeg mlijeka. autohtoni sir autochthonous chees
Unvarijantne amplitude pionnukleon raspršenja na niskim energijama i u nefizikalnoj oblasti unutar Mandelstamovog amplitude raspršenja scattering amplitudes
Uticaj kvaliteta tla na sigurnost temelja protiv probijanja. probijanje temelja punching of foundations
Uticaj primjene novih tehnologija na emisiju štetnih produkata sagorijevanja od motornih vozila u urbanim sredinama cestovno vozilo road vehicle
Utjecaj pedogenetskih značajki na proizvodna svojstva i sastav crvenica Hercegovine Crvenica Terra rossa
Uvođenje održivog sustava gospodarenja planinskim pašnjacima u cilju proizvodnje autohtonih sireva planinski pašnjaci mountain pasture
Virtualno i vizuelno programiranje te simuliranje industrijskih robota simulacija tvornice simulation of factory
Visoke tehnologije - transfer znanja i implementacije, s posebnim akcentom na istraživanje i identifikaciju GIS/GPS tehnologije Geografski informacioni sistem (GIS) GIS - Geographic Information System
Vizualizacija I Mjerenje Dinamike Dvofaznog Toka vizualizacija toka flow visualization
1 - 58
 
  Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   Copyright © 2006, All rights reserved.