Home   
   Home
Početna
Print
Štampaj
 
  PočetnaIstraživačiIstraživačke organizacijeProjektiInfrastrukturna ulaganjaStatistike
   Pretraživanje projekata  Opšti podaci  Realizacija projekta  Organizacije realizatori   

Projekat
Naziv Project Name Voditelj
"Strategija izgradnje imidža Bosne i Hercegovine kao determinante ekonomskog razvoja zemlje" "Strategy of building Bosnia and Hercegovina image as a determinant of country's economic development" Muris Čičić
Kljucne rijeci
Kljucne rijeci Keywords
imidž zemlje country image
imidž zemlje porijekla country of origin image
dimenzije imidža image dimension
upravljanje i mjerenje imidža image management and measurement
model izradnje imidža model of image building
Bosna i Hercegovina Bosnia and Hercegovina
Klasifikacija projekta
Rezime
Rezime Resume
Osnovni predmet istraživanja bio je proces formiranja imidža BiH i faktori koji na njega djeluju.To su prije svega imidž općih,historijskih,kulturnih,sportskih i prirodnih vrijednosti BiH.Zatim imidž marki pojedinih bosansko-hercegovačkih proizvoda,turističkih destinacija,poznatih osoba.Nadalje istraživanje je obuhvatilo uticaj imidža BiH na konkretnost BH-proizvoda i usluga,te posebno turističkih usluga kao i stvaranje podloga za investiranje u naučno-istraživačke institucije,a posebno uticaj imidža na privlačenje stranog kapitala.Na taj način,imidž će se moći koristiti kao temelj pozicioniranja BiH na globalnoj sceni.Svrha je ujrdno bila poboljšati imidž bosansko-hercegovačkih proizvoda,usluga i općenito vrijednosti BH nasljđa u očima domaće i inostrane javnosti.Naše istraživanje je po prvi put stavilo naglasak na modeliranje procesa izgradnje imidža BiH,te na planiranje strateških ciljeva i načina na koji se ti ciljevi mogu djelotvorno ostvariti.Ono je definiraloi dodatno će definirati čitav niz mjera i aktivnosti na implemantaciji strategije izgradnje(i unapređenja) BiH.Potrebno je stvoritiorganizacijske pretpostavke kod ključnih kreatora i implementatora imidža BiH-kao što je Vlada BiH,Vlade entiteta,državne i javne institucije,univerziteti,javne kompanije i sl.Dosada ostvareni rezultati istraživanja i glavna posstignuća Projekta su u funkciji ostvarenja postavljenih ciljeva istraživanja,te postizanje svrhe Projekta.Identificirani su elementi koji grade identitet BiH kao i način prenošenja do ciljnih skupina kako bi se kreirao željeni imidž.također,implementacijom rezultata istraživanja obogaćena su i predavanja na predmetima Osnovi marketinga,Istraživanje marketinga,Upravljanje markentingom i Marketing komuniciranja na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. The main object of research was the process of developing BiH image and factors influencing it.Our reseaerchwas the first to focus on moedelling the process of buildingBiH image,and on planning strategic goals and ways in which these goalscan efficiently be reached.Besides,it defined a series of measures and activities on implementing the strategy of building(and improving) BiH image.It is necessary to develop organizational prerequisites among the key designer and implementetrsof BiH image-such as BH government,netity ogvernments,state and public institucions universities,public companies,etc.The results achieved so far serve to implemnent the reasearch goals,and to achieve the Project purpose.Actually,elements that make up BH identity have been identified,as well as the way to communicate them to terget groups in oreder to create the desired image.Besides,the implementation of research results have been used to enrich lectures at courses in Marketing Research,Marketing managment and marketing Communication at the Faculty of Economics in Sarajevo.
1 - 1
Povezanost sa drugim projektima
Ovaj projekat nije povezan ni sa jednim drugim projektom
Trajanje projekta
Pocetak Kraj
--- ---
Cijena projekta
Cijena
23000
Izvori finansiranja
Iznos Naziv organizacijesort by this column Adresa organizacije
23 Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke ,
1 - 1
 
  Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   Copyright © 2006, All rights reserved.