Home   
   Home
Početna
Print
Štampaj
 
  PočetnaIstraživačiIstraživačke organizacijeProjektiInfrastrukturna ulaganjaStatistike
   Pretraživanje projekata  Opšti podaci  Realizacija projekta  Organizacije realizatori   

Projekat
Naziv Project Name Voditelj
Hromatografsko Ispitivanje Prirodnih I Sintetskih Steroidnih Hormona - Promotora Rasta Kod Životinja CHROMATOGRAPHIC TESTING OF NATURAL engleskom jeziku AND SYNTHETIC STEROID HORMONES -ANIMAL GROWTH PROMOTERS Meliha Lekić
Kljucne rijeci
Kljucne rijeci Keywords
steroidni hormoni steroid hormones
anabolici anabolic steroids
određivanje dermination
TLC TLC
meso meat
HPLC HPLC
Klasifikacija projekta
Rezime
Rezime Resume
Primjena steroidnih hormona kao promotora rasta kod životinja, radi povećanja njihove animalne vrijednosti, zabranjena je u Evropskoj Uniji od 2001. godine (zabrana upotrebe donesena je 01.02.2001. godine u Evropskom parlamentu). Tom zabranom obuhvaćeno je šest steroidnih hormona. 17-(3-estradiol, testosteron, progesteron, zeranol, trenbolon acetat i melengestrol acetat. Estradiol, progesteron i testosteron su prirodni steroidni polni hormoni koji su potrebni su za normalne fiziološke funkcije i razvoj svakog sisara. U organizmu se metaboliziraju dajući veliki broj metabolita. Ostala tri promotora rasta kod životinja su sintetski preparati. Trenbolon je sintetski androgeni anabolik, 8-10 puta jače aktivnosti od testosterona. Melengestrol acetat je 30 puta jačeg djelovanja od progesterona. Ometa estrogeni ciklus i povećava nivo estrogena u organizmu. Zeranol spada u sintetske estrogene hormone. Oni se u organizmu veoma slabo metaboliziraju pa je njihova eleiminacija iz organizma stoke znatno sporija, pa se mogu naći u nepromjenjenom obliku. Najčešće se deponuju u jetri, bubrezima, mišićima i salu kao jestivim organima koji se koriste u mesnoj industriji. Zato se moraju uzeti u obzir posljedice kratkotrajne i dugotrajne upotrebe ovih supstanci i njihov učinak u lancu ishrane U okviru projekta ispitana su dva prirodna i dva sintetska steroidna hormona i to: 17—P— estradiol, progesteron, trenbolon acetat i melengestrol acetat. Radi određivanja najoptimalnijih hromatografskih uvjeta za njihovu separaciju, identifikaciju i određivanje korištene su test supstance ovih preparata. Ispitivanja su provedena na različitim adsorbensima, sistemima za eluiranje i reagensima za detekciju primjenom planarne hromatografije (TLC i HPTLC). Primjenom hromatografije pod povišenim pritiskom (HPLC) na koloni sa obrnutim fazama; Cl8, uz UV detektor, određena je najefikasnija mobilna faza, njen protok i temperatura za istovremenu separaciju ispitivanih hormona. U drugoj fazi projekta ispitivanja se provode na uzorcima mesa. Posebna pažnja posvećena je procesu ekstrakcije na čvrstim fazama (SPE). The use of steroid hormones as growth promoters in animals in order to increase their weight and value has been banned in the European Union since 2001. This ban includes six steroid hormones: 17-P-estradiol,. testosterone, progesterone, zeranol, trenbolone acetate, melengestrol acatate. 17-P-estradiol,. testosterone, progesterone are natural steroid sexual hormones necessary for normal physiological functions and development of all mammals. They metabolize in the organism producing numerous metabolites. The other three animal growth promoters are synthetic preparations.Trenbolone is a synthetic androgenic anabolic, eight to ten times stronger that testosterone. Melengestrol acetate has a thirty times stronger impact than progesterone. It interferes in the estrogenic cycle and increases the level of estrogen in the organism. Zeranol is a synthetic estrogenic hormone. They all have a very slow metabolizing rate in the organism, and therefore their elimination from the cattle organisms is much slower, and they can be found unchanged. They mostly settle in the liver, kidneys, muscle-tissue and fatty parts, which are all used by meat processing industry. This is why the consequences of short and long-term usage of these substances and their negative impact in the food chain have to be taken into consideration. This project included testing of two natural and two synthetic steroid hormones: 17-P-estradiol,. progesterone, trenbolone acetate and melengestrol acatate. To determine the optimal chromatographic conditions for their separation, identification, and determination test substances of these preparations were used. The testing was conducted on various adsorbents, eluting systems, and detecting reagents, using plane chromatography (TLC and HPTLC). The most efficient mobile phase, its flow and the temperature for the simultaneous separation of tested hormones were determined by use of heightened-pressure chromatography (HPLC) in a reversed phases column; C18, with an UV detector. In the second project phase meat sample testings are being conducted. Special care has been dedicated to the solid phases extraction process (SPE).
1 - 1
Povezanost sa drugim projektima
Ovaj projekat nije povezan ni sa jednim drugim projektom
Trajanje projekta
Pocetak Kraj
01.01.04 31.12.05
Cijena projekta
Cijena
20000
Izvori finansiranja
 
  Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   Copyright © 2006, All rights reserved.