Home   
   Home
Početna
Print
Štampaj
 
  PočetnaIstraživačiIstraživačke organizacijeProjektiInfrastrukturna ulaganjaStatistike
   Pretraživanje projekata  Opšti podaci  Realizacija projekta  Organizacije realizatori   

Projekat
Naziv Project Name Voditelj
Strategija Marketinga I Promocije Sarajeva Kao Determinanta Uspješne Realizacije „Strategije Obnove I Razvoja Kantona Sarajevo Do 2015." "Strategy of Sarajevo marketing and promotion as a determinant of successful implementation of the strategy for reconstruction and development of Sarajevo Canton until 2015" Muris Čičić
Kljucne rijeci
Kljucne rijeci Keywords
Strategija razvoja Sarajeva Strategy of Sarajevo development
strategija marketinga Sarajeva strategy of Sarajevo marketing
odnosi s javnošću public relations
Sarajevo kao uspješan proizvod Sarajevo as a successful product
promocija promotion
image image
branding branding
Klasifikacija projekta
Rezime
Rezime Resume
Predmet istraživanja bila je mogućnost i način primjene marketing koncepta u upravljanju Sarajevom odnosno proces formiranja pozitivnog imidža Sarajeva kao ključnih determinanti uspješne realizacije "Strategije obnove i razvoja Kantona Sarajevo do 2015." Na samom početku istraživanja obavljeno je detaljnije upoznavanje sa ranijim aktivnostima istraživača u zemljama u regionu, a posebno u Sloveniji i Hrvatskoj na planiranju i realizaciji sličnih istraživanja marketinga i imidža za Ljubljanu odnosno Zagreb, a posebno razgovori oko korištene metodologije. Naime, već gotovo 15 godina pitanje izgradnje imidža Ljubljane i Slovenije, a nešto kraće i Zagreba i Hrvatske su predmet značajne pažnje akademskih i profesionalnih marketing djelatnika u tim zemljama. Obavljeno je detaljno upoznavanje sa ključnom literaturom iz oblasti marketing places, country image, image of nation, country branding, country-of-origin effect, image of tourist destinations itd. Također, nastavljena su prethodna istraživanju u području country-of-origin effects, imidža turističkih destinacija kao povezanih istraživanja sa predmetom Projekta. Opći cilj projekta bio je spoznati proces formiranja imidža Sarajeva kao i faktore koji na njega djeluju. To su prije svega imidž općih, historijskih, kulturnih i prirodnih vrijednosti Sarajeva. Zatim, imidž marki pojedinih sarajevskih proizvoda, turističkih destinacija, poznatih osoba u naučnoj, kulturnoj i sportskoj sferi. To je, nadalje, podrazumijevalo definiranje ciljeva izgradnje imidža Sarajeva te elemenata izgradnje imidža (proizvodi, usluge, ljudi, destinacije). U skladu s tim identifikovane su i komunikacijske konstante imidža Sarajeva. Uz navedeno, definiran je prijedlog institucionalnog okvira izgradnje imidža te odgovarajući instrumenti i mjere izgradnje imidža Sarajeva. Dosada ostvareni rezultati istraživanja i glavna postignuća Projekta su u funkciji ostvarenja postavljenih ciljeva istraživanja, te postizanja svrhe Projekta. Naime, identificirani su elementi koji grade identitet Grada kao i način njihovog prenošenja do ciljnih skupina kako bi se kreirao željeni image. Takođe, implementacijom rezultata istraživanja obogaćena su i predavanja na predmetima Osnovi marketinga, Istraživanje marketinga, Upravljanje marketingom i Marketing komuniciranje na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. U narednom periodu, kao logični nastavak dosadašnjeg istraživanja, trebalo bi biti provedeno sveobuhvatno istraživanje kod pojedinih ciljnih skupina kako bi se na terenu ispitao trenutni i imidž i identificirali ključni prioriteti u unapređenju postojećeg imidža bilo da su u sferi komunikacija ili u sferi stvarnog djelovanja kreatora identiteta Grada, a prije svih vlade i vladini institucija. The general goal of the project was to understand the process of developing Sarajevo image and the factors affecting it. This primarily includes the image of Sarajevo general, historic, cultural and natural values, as well as the image of certain Sarajevo products' brands, tourist destinations, well-known individuals in the areas fo science, culture and sports. It also implied the definition of the objectives of building Sarajevo image and the elements of image building (products, services, people, destinations). Consequent to the above, the communication constants of Sarajevo image were identified. Besides, the project defined a proposal for the institutional framework for image building, as well as appropriate instruments and measures needed to build Sarajevo image. Present research results and major achievements of the Project serve to achieve the set research goals and to fulfill the Project purpose. Actually, the elements making up the City identity have been identified, as well as the manner of communicating them to target groups in order to create the desired image. Furthermore, the implementation of research results enriched classes of courses on Fundamentals of Marketing, Marketing Research, Marketing Management, and Marketing Communication at the Faculty of Economics in Sarajevo.
1 - 1
Povezanost sa drugim projektima
Ovaj projekat nije povezan ni sa jednim drugim projektom
Trajanje projekta
Pocetak Kraj
--- ---
Cijena projekta
Cijena
13000
Izvori finansiranja
 
  Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   Copyright © 2006, All rights reserved.