Home   
   Home
Početna
Print
Štampaj
 
  PočetnaIstraživačiIstraživačke organizacijeProjektiInfrastrukturna ulaganjaStatistike
   Pretraživanje projekata  Opšti podaci  Realizacija projekta  Organizacije realizatori   

Projekat
Naziv Project Name Voditelj
Proučavanje, Zaštita I Konzervacija Endemičnog Genofonda Bih: Citogenetički I Palinološki Pristup Investigation, protection and conservation of endemic genofond of BH: Cytogenetic and Palynotogical approach Sonja Siljak-Yakovlev
Kljucne rijeci
Kljucne rijeci Keywords
Genofond Genofond
Zaštita Protection
Veličina genoma Genome size
Biodiverzitet Biodiversity
Endemi Endemics
Banka sjemena Seed Bank
Konzervacija Conservation
Klasifikacija projekta
Rezime
Rezime Resume
Sakupljanje sjemenskog materijala endemičnih biljaka na planinama oko Sarajeva sa ciljem formiranja Banke sjemena. Svrha ovakve Banke je uspješna konzervacija naročito rijetkih, ugroženih, ljekovitih i drugih resursno znacajnih endema. Dobijeni rezultati bi inicirali formiranje nepostojeće baze podataka o broju hromosoma i Velićini genoma fiekth-endemičnih biljaka BiH koja bi bila uvrštena u Svjetsku bazu poodataka u kojoj do sada ne postoje podaci sa ovih područja. The main goal of this project was collecting of seed material of endemic plants (at the mountains surrounding Sarajevo city) with aim to create a Seed Bank. The mean of this Bank will be in conservation of rare, endangered, medical plants and other endemics with important resource potential. The results from this study will initiate the establishment of database of chromosome number and genome size of endemic plants of BH that will be included in World database for the first time
1 - 1
Povezanost sa drugim projektima
Ovaj projekat nije povezan ni sa jednim drugim projektom
Trajanje projekta
Pocetak Kraj
--- ---
Cijena projekta
Cijena
21949
Izvori finansiranja
Iznossort by this column Naziv organizacije Adresa organizacije
5000 Universite Paris-Sud France, CNRS UMR 8079
1 - 1
 
  Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   Copyright © 2006, All rights reserved.