Home   
   Home
Početna
Print
Štampaj
 
  PočetnaIstraživačiIstraživačke organizacijeProjektiInfrastrukturna ulaganjaStatistike
   Pretraživanje projekata  Opšti podaci  Realizacija projekta  Organizacije realizatori   

Projekat
Naziv Project Name Voditelj
Kompjutersko Simuliranje I Eksperimentalna Verifikacija Rasprostiranja Zagađujućih Materija Od Pokretnih I Stacionarnih Izvora U Sarajevu U Kritičnim Meteorološkim Uvjetima Computer simulation and experimental verification of vertical distribution of contaminants from moving and stationary pollutant sources in Sarajevo during critical meteorological conditions. Rajfa Musemić
Kljucne rijeci
Kljucne rijeci Keywords
Kompjuterska dinamika fluida (CFD) Computer Fluid Dynamics (CFD)
termalna i masena stratifikacija ), thermal and mass stratification
disperzija polutanata pollutant dispersion
), LES (Large Eddy Simulation) ), LES (Large Eddy Simulation)
temperaturna inverzija temperature inversion
uzgonski tokovi buoyancy flows
dvojno-difuzivna konvekcija double-diffusive convection
nestacionarni linijski izvori unsteady linear sources
Klasifikacija projekta
Rezime
Rezime Resume
Većina urbanih naselja sadrži razne izvore toplote i zagađenja koji uzrokuju temperaturne inverzije u prizemnoj atmosferi. Gradovi sa visokim zgradama i ulicama pretrpanim vozilima zagađivačima zraka, zajedno sa reljefom terena, čine jednu posebno kompleksnu lokalnu konfiguraciju. Narušena termalna stratifikacija, specifična konfiguracije terena i emisija zagađujućih čestica su faktori koji upravljaju akumuliranjem i transportom atmosferskih polutanata emitiranih iz raznih izvora. Predmet istraživanja je predikcija ovih složenih interakcija i procjena raspodjele polutanata kako bi se vršila optimalna kontrola kvaliteta zraka i napravila baza za planiranje gradnje, industrije, sistema saobraćaja i si. Predmet istraživanja je simuliranje uticaja visokih zgrada na kretanje vazdušnih masa i raspodjelu zagađivača zraka, posebno u zimskim uslovima. Rad se bavi proračunima kombinovanih efekata terenske konfiguracije i termalne stratifikacije na disperziju polutanata. Razvijaju se modeli koji će dati vremenske raspodjele glavnih komponenti skalarnih polja urbane Sarajevske kotline i omogućiti simulaciju emisije polutanata iz linijskih izvora koji su nestacionarni. Projekat se bavi i analizom dvojno-difuzivnih pojava prizemne vlage u uvjetima toplotne inverzije i njihov uticaj na zagađenje zraka, posebno u kritičkim meteorološkim uvjetima. The most urban settlements have different heat and air pollution sources that cause the temperature inversion at near earth atmosphere. The cities with high buildings and traffic crowded streets as pollutant's sources, in common with terrain configuration, make a special complex local configuration. Disturbed thermal stratification, specific terrain configuration and contaminant emission are the factors that govern accumulation and transport of pollutants emitted from all the sources. The research subject is prediction of these complex interactions and pollutants distribution estimation in order to make optimal control quality of air and basis for buildings, industry, traffic etc. planning. The simulation of influence of high objects, buildings, to air masses moving and distribution of air pollution, under winter conditions will be made. The subject of Project is calculation of combined effects of terrain's configuration and thermal stratification on the pollutant dispersion. The models, which will be able to give the vertical distribution of main field components for urban valley of Sarajevo city, and enable the simulation of pollutant emission from linear unsteady sources, will be developed. The project is dealing also with double diffusive phenomenon in thermal inversion conditions and their influence to air contamination in critical meteorological periods.
1 - 1
Povezanost sa drugim projektima
Ovaj projekat nije povezan ni sa jednim drugim projektom
Trajanje projekta
Pocetak Kraj
24.01.04 01.01.06
Cijena projekta
Cijena
10
Izvori finansiranja
 
  Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   Copyright © 2006, All rights reserved.