Home   
   Home
Početna
Print
Štampaj
 
  PočetnaIstraživačiIstraživačke organizacijeProjektiInfrastrukturna ulaganjaStatistike
   Pretraživanje projekata  Opšti podaci  Realizacija projekta  Organizacije realizatori   

Projekat
Naziv Project Name Voditelj
Korištenje fotolize neutral-crvenog u mjerenju antioksidativnog kapaciteta čistih organskih supstanci, biomolekula i tkivnih homogenata biljnog i životinjskog porijekla The utilisation of neutral red photolysis in the antioxidant capacity assay of pure organic compounds, biomolecules and of tissues homogenates of plant and animals Emin Sofić
Kljucne rijeci
Kljucne rijeci Keywords
fotoliza photolysis
VIS-spektroskopija VIS-spektroscopy
slobodni radikali free radicals
antioksidant antioxidant
UV UV
moždana tkiva brain tissue
neutral crveno neutral red
antioksidanti biljnog porijekla phoytoantioxidant
antioksidativni kapacitet antioxidant capacity
Klasifikacija projekta
Rezime
Rezime Resume
VIS i UV zračenje induciraju fotolizu molekule neutral-crvenog (NR) i od NR-kationa (Ne+) producira se pomoću kationa NR-radikal (Ne*+). Ovaj (Ne+) može se inhibirati djelovanjem antioksidanata čistih organskih molekula kao što su melatonin (M), glutation (GSH), askorbinska kiselina (AA), E-vitamin itd. ili pak djelovanjem antioksidanata čistih organskih molekula ili pak djelovanjem biljnih ili životinjskih tkivnih homogenata koji sadrže različite antioksidante. Razvijena je metoda koja koristi fotolizu NR u UV i VIS području spektra za kvantifikaciju inhibicije fotolize djelovanjem antioksidanata. U ovoj metodi NR djeluje kao slobodni radikal (FR) i kao fotosenzor. Metoda je prikladna za mjerenje antioksidativnog kapaciteta čistih organskih molekula i homogenata biljnog porijekla. VIS and UV irraditaion induced photolysis of neutral red (NR), and from NR cation (Ne+) produced with photons a NR radical (Ne*+). This (Ne*+) can be inhibited with action of an antioxidant, such as melatonin, glutathione, asorbic acid, E-vitamin etc, and with homogenates of plants or animal tissues. It was developed an assay with NR - photolysis which utilizes a VIS and UV irradiation technique for quantification the inhibition of photolysis with action of antioxidant. In this method NR acts double, as a free radical generator, and as photosenzitizer. The method is suitable for determination of antioxidant capacity of pure organic compounds,and of plant tissue homogenates.
1 - 1
Povezanost sa drugim projektima
Ovaj projekat nije povezan ni sa jednim drugim projektom
Trajanje projekta
Pocetak Kraj
29.12.03 29.09.05
Cijena projekta
Cijena
23000
Izvori finansiranja
Iznossort by this column Naziv organizacije Adresa organizacije
23000 Kanton Sarajevo - Ministarstvo obrazovanja i nauke Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1
1 - 1
 
  Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   Copyright © 2006, All rights reserved.