Home   
   Home
Početna
Print
Štampaj
 
  PočetnaIstraživačiIstraživačke organizacijeProjektiInfrastrukturna ulaganjaStatistike
   Pretraživanje projekata  Opšti podaci  Realizacija projekta  Organizacije realizatori   

Projekat
Naziv Project Name Voditelj
Petrologija, geokemija, geotektonskipoložaj magmatskih stijena BiH. Petrology Geochemistry and Geotectonic setting of igeneous rocks in Bosnia and Herzegovina Fabijan Trubelja
Kljucne rijeci
Kljucne rijeci Keywords
Bosna i Hercegovina Bosnia and Herzegovina
Triaski Triassic
Jurski Jurasic
tercijarni tertiary
magmatizam magmatism
geokemija geochemisty
Geotektonski položaj Geotectonic setting
Ofioliti Ophiolites
Dinaridi Dinarides
Spiliti Spilites
Keratofiri Keratophires
Daciti Dacites
Andeziti Andesites
Rijetke zemlje Rare ec elements
Mikroelementi Microelements
Klasifikacija projekta
Naziv
Petrology, mineralogy, geochemistry
1 - 1
Rezime
Rezime Resume
Magmatske stijene u BiH imaju veliko i regionalno rasprostranjenje. Najviše ima ofioliskih stijena jurske starosti. One razgrađuju brojne planine (Kozara, Borja, Manjača, Ljubić, Čavka, Ozren, Konjuh). U okolici Višegrada predstavljaju dio ofilitnog masiva planine Zlatibor u Srbiji. Produkti trijaskog magmatizma su najviše rasprostranjeni u centralnoj i jugoistočnoj Bosni. Vulkanske stijene tercijarne starosti zauzimaju najmanju površinu a nalazimo ih u dolini rijeke Bosne (Maglaj) i u okolici Srebrenice. Sve su stijene istražene terenskim i laboratorijskim metodama. Pored detaljnog mineralnog sastava i strukture, posebnu pažnju posvetili smo geokemijskim istraživanjima (makro i mikro elementi, i elementi rijetkih zemalja). Ofiolitne stijene imaju složen mineraloški-petrografski sastav (olivin, rompski i monoklinski piroksen, plagioklasi, serpentinski minerali i dr.). Istražili smo ultrabazične tektonite, bazične i ultrabazične kumulate (gabri i gabro-peridotiti) i stijene gornje kore (bazalti, dijabazi, spiliti, keratofiri, kvarcni keratofiri). Posebno treba spomenuti amfibolite koji su česti pratioci ultrabazičnih tektonita i drugih stijena. Na osnovu sadržaja elemenata rijetkih zemalja (REE), utvrdili smo dvije skupine amfibolita. Amfiboliti prve skupine nastali su metamorfozom kumulatnih gabra, a oni druge skupine predstavljaju amfibolite nastale iz stijena gornje kore. Njihovi obrasci rijetkih zemalja (REE patterns) su gotovo identični obrascima bazalta (dijabazi). Krivajsko-konjuški ofiolitni kompleks sadrži najviše amfibolita obje skupine. Na Konjuhu imamo potpuni razvoj ofiolitnog profila, od ultrabazičnih tektonita, bazičnih kumulata (gabroidi), do stijena gornje kore (bazalti, dijabazi, spiliti). Produkti trijaskog magmatizma su veoma različiti. Zastupljeni su intruzivi, efuzivi i žične stijene (bazalti, dijabazi, andeziti, daciti, gabri i dioriti). Spiliti, keratofiri i kvarcni keratofiri su karakteristični petrografski članovi utvrđeni na brojnim lokalitetima, rijesno povezani sa stijenama kalcijsko-alkaliske serije. Oni su nastali alteracijom bazalta, andezita i dacita u uvjetima vrlo niskog stupnja metamorfizma. Spiliti, keratofiri i kvarcni keratofiri sadrže niskotemperaturni albit kao bitan mineralni sastojak. Augit je u stijenama spilitsko-keratofirske asocijacije obično ostao sačuvan ili je samo mjestimično pretvoren u klorit: Geokemijski rezultati dobiveni ovim istraživanjem su potpuno izmijenili sliku o geotektonskom položaju trijaskog magmatizma Dinarida. Za razliku od nekih ranijih tvrdnji da su magmatske stijene trijaske starosti nastale procesima riftovanje kontinentalne ploče, naši podaci nedvosmisleno govore o procesima subdukcije. To je magmatizam tipa Anda ili čileanski tip. Možemo to potvrditi, između ostalog, i obrascima rijetkih zemalja (REE patterns), koji su potpuno jednaki istim obrascima koje imaju magmatske stijene tercijarne starosti u BiH i šire na prostoru Dinarida i Balkanskog poluotoka. Vulkasnke stijene tercijarne starosti (daciti, andeziti) članovi su visoko-kalijske kalcijsko-alkalijske serije stijena. Krivulje relativne koncentracije elemenata rijetkih zemalja (REE patterns) pokazuju jako obogaćenje lakim elementima u odnosu na teške. Ostali geokemijski parametri dacita centralne Bosne (Maglaj, Teslić) pokazuju jake subdukcijske karakteristike. To isto vrijedi i za andezite i dacite Srebrenice (Andski tip subdukcije). Magmatske stijene BiH istraživali smo i sa aspekta njihove primjene u izgradnji modernih saobraćajnica. Igneous rocks in Bosnia and Herzegovina have very large and regional spreading. Most of them are ophiolite rocks of Jurassic age. They are wrecking trough many mountains (Kozara, Borja, Manjača, Ljubić, Čavka, Ozren, Konjuh). Around Višegrad they are part of ophiolite massif of the mountain Zlatibor in Serbia. The products of Triassic magmatism are most spread in Central and South-eastern Bosnia. Volcanic rocks of Tertiary age are taking the smallest surface, and they can be found in the valley of the river Bosna (Maglaj) and in surrounding of Srebrenica. All rocks were explored by field-work and laboratory methods. Beside mineralogical composition and texture, a special attention was dedicated to geochemical researchers (trace elements and rare earths elements – REE). Ophiolite rocks have complex mineralogical petrographical composition (olivine, rhombic and monoclinic pyroxenes, plagioclases, serpentine minerals etc.). We were explored ultra basic tectonites, basic and ultra basic cumulates (gabbros and gabbro-peridotites), rocks of upper crust (basalts, diabases, spilites, keratophires, quartzkeratosphires). Amphibolites are often followers of the ultra basic tectonites and other rocks. On the basic of the contents of the REE we established two groups of amphibolites. The first group was emergence by metamorphose of the cumulative gabbros, and the other group represents amphibolites made from rocks of upper crust. Their REE patterns are almost identical with patterns of diabases. In Konjuh we have completely developed ophiolite profile from the ultra basic tectonites to the rocks of upper crust. The products of Triassic magmatism are very different. There are plutonic rocks, effusives, hypabbyssal rocks (basalts, diabases, andesites, dacites, diorites, gabbros). Spilites, keratophires and quartzkeratosphires are characteristiccal petrographical members, which can be found on lot of places and they are tightly connected with rocks of calc-alkalic serie. They were origitanted by alteration of the basalts, andesites and dacites in conditions of very low grade of metamorphosis. Spilites, keratophires and quartzkeratosphires contain low temperature albite which is important mineral component. In spite of some statements that the magmetic rocks of Triassic age are originated by rifting of continental plate, our results were showed unmistakably about subduction process. This can be confirmed by REE patterns which are the same as the patterns of magmatic rocks of Tertiary age in Bosnia and Herzegovina and Balkan Peninsula. Volcanic rocks of Tertiary age (dacites, andesites) are part of the high potassic calc-alkalic rocks serie. The relative curves of the REE concetration elements are showing enrichment with light elements relating to the heavy. The other geochemical parameters of the dacites of Bosnia and Herzegovina (Maglaj, Teslić, Srebrenica) are showing a strong characteristic of subduction. Magmatic rocks of Bosnia and Herzegovina were explored from the aspect of their application in developing modern communications trench
1 - 1
Povezanost sa drugim projektima
Ovaj projekat nije povezan ni sa jednim drugim projektom
Trajanje projekta
Pocetak Kraj
27.12.01 31.12.04
Cijena projekta
Cijena
30
Izvori finansiranja
Iznossort by this column Naziv organizacije Adresa organizacije
30 Federalno ministrstvo obrazovanja, nauke,kulture i sporta ,
1 - 1
 
  Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   Copyright © 2006, All rights reserved.