Home   
   Home
Početna
Print
Štampaj
 
  PočetnaIstraživačiIstraživačke organizacijeProjektiInfrastrukturna ulaganjaStatistike
   Pretraživanje projekata  Opšti podaci  Realizacija projekta  Organizacije realizatori   

Projekat
Naziv Project Name Voditelj
Istraživanje karakteristika unutrašnjeg trenja visokoelastičnih elemenata u torziono-oscilatornom sistemu. Research of internal friction characteristics of viscoelastic elements in torsional-oscillatory systems. Vlatko Doleček
Kljucne rijeci
Kljucne rijeci Keywords
dizel motor diesel engine
torzione oscilacije torsional oscillation
matematski model mathematical model
Klasifikacija projekta
Rezime
Rezime Resume
U radu je predložen ekvivalentni torziono-oscilatorni sistem za višecilindrične,linijske,vodom hlađene dizel motore za pogon teretnih vozila,sa posebnim naglaskom na prigušivač torzionih oscilacija.Dat je postupak definisanja i proračuna njegovih parametara,te algoritmi i preporuke za definisanje:momenta inercije oscilatornih masa,krutosti odsječka radilice motora,spoljašnjeg i untrašnjeg prigušenja u sistemu torzionih oscilacija i pobude od gasnih i inercionih sila,koristeći literaturne podatke i vlastita istraživanja.Na konkretnim primjerima motora,sa i bez prigušivača torzionih oscilacija,koristeći odgovarajuće metode i algoritme,izvršen je proračun amplituda uvijanja u pojedinih dijelova sistema.Na osnovu poređenja računskih i eksperimentalnih rezultata,dobivenih na posebnom stolu za ispitivanje motora,pkazano je da je predloženi postupak definisanja parametara ekvivalentnog torziono-oscilatornog sistema,kao i primjenjeni model i algoritam za proračun torzionih oscilacija motora sus,zadovoljavajući sa stanovišta inženjerske prakse,za izračunavanje i kontrolu torzionih oscilacija kod motora sus. In the project,it is proposed equivalent torsional-oscillatory system for multi-cylinder,in-line,water-cooled diesel engines for heavy-duty vehicles,whit special emphasize in torsional-oscillation damper.It is presented algorithm foe defining and calculation of parameters of proposed system,as well as algorithms and recommendation for definingof:the moments of inertia of oscillatory masses,the stiffness of engine crankshaft segments,external and internal damping in torsional-oscilatory system,and the excitation of gas and inertia forces,by using literature data and own research.Based on experimental data,on engines whit and without torsional-oscillation dampers,amplitudes of torsion of individual system components are calculated,by using appropriate models and algorithms.Comparison of calculated values and experimental values from engine test bench showw that proposed algorithm for defining parameters of equivalent torsional-oscillatory system,as well as applied model and algorithm for calculation of internal combustion engine torsional oscillations,are statisfactory for engineering practice,for calculation and control of internal combustion engine torsional oscillations.
1 - 1
Povezanost sa drugim projektima
Ovaj projekat nije povezan ni sa jednim drugim projektom
Trajanje projekta
Pocetak Kraj
01.01.04 01.04.05
Cijena projekta
Cijena
22.83355
Izvori finansiranja
Iznos Naziv organizacijesort by this column Adresa organizacije
23.83355 Katedra za motore i vozila Mašinskog fakulteta u Sarajevu Sarajevo, Vilsonovo šetalište 9
1 - 1
 
  Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   Copyright © 2006, All rights reserved.