Home   
   Home
Početna
Print
Štampaj
 
  PočetnaIstraživačiIstraživačke organizacijeProjektiInfrastrukturna ulaganjaStatistike
   Pretraživanje projekata  Opšti podaci  Realizacija projekta  Organizacije realizatori   

Pretraživanje
Lista projekata
Nazivsort by this column Kljucne rijeci Keywords
Zavisnost Auger profiliranja tankih slojeva od temperature tanki slojevi thin films
Utvrđivanje Histaminskih Receptora U Ziim Crijeva Kod Brojlera receptori receptors
Uticaj Prenapona U Prenosnoj Mreži Na Pouzdanu Opskrbu Električnom Energijom Kantona Sarajevo Prenaponi Overvolatges
"Tržišna orijentacija-determinanta privrednog razvoja"    
"Tržišna orijentacija-determinanta privrednog razvoja" tržišna orijentacija market orientation
Teoremi O Prostim Geodezijskim Linijama Na Fuchsovim Grupama Proste geodezijske linije Prime geodesies
Šumska biomasa-potencijalni izvor obnovljive energije u BiH potencijali šumske mase potential of forest biomass
Strategija Marketinga I Promocije Sarajeva Kao Determinanta Uspješne Realizacije „Strategije Obnove I Razvoja Kantona Sarajevo Do 2015." Strategija razvoja Sarajeva Strategy of Sarajevo development
"Strategija izgradnje imidža Bosne i Hercegovine kao determinante ekonomskog razvoja zemlje" imidž zemlje country image
Sero-epidemiološka istraživanja Q-groznice među stanovnicima ugroženih područja BiH" seroprevalenca seroprevalence
Savremeni problemi analize,algebre i primjenjene matematike.XV fuzzy funkcionalna zavisnost fuzzy functional dependency
Revitalizacija geoloških zbirki PMF-a (mineraloške, petrografske i paleontološke) i izrada karata rasprostranjenja metala i nemetala u BiH paleontološka  
Proučavanje, Zaštita I Konzervacija Endemičnog Genofonda Bih: Citogenetički I Palinološki Pristup Genofond Genofond
Protektivna Uloga Autohtonih Sojeva Mliječno-Kiselinskih Bakterija U Proizvodnji Bosanskog Sudžuka I Uticaj Na Originalna Organoleptička Svojstva Proizvoda Bosanski sudžuk the Bosnian sudzuk
Primjena Tehnike Sagorjevanja U Poroznom Mediju Na Kombinovane Solarne Sisteme Za Potrebe Grijanja I Pripremu Sanitarne Vode U Stanogradnji I Industriji. SAGORJEVANJE U POROZNOM MEDIJU POROUS MEDIUM COMBUSTION
Primjena fizikalno-hemijskih mikrobioloških metoda za procjenu stepena zrelosti i kvaliteta tradicionalnih bosanskih sireva kao važnog faktora u razvoju njihove industrijske proizvodnje tradicionalni sirevi traditional cheeses
Petrologija, geokemija, geotektonskipoložaj magmatskih stijena BiH. Bosna i Hercegovina Bosnia and Herzegovina
Patohistološke studije mehanizma oštećemja nerva kod intraneuralne aplikacije lokalnog anestetika kombiniranog sa epinefrinom. lokalni anestetik local anesthetic
Oralno Zdravlje Djece U Fbih - Kliničko- Epidemiološka Studija oralno zdravlje oral health
Numerička I Eksperimentalna Analiza Prolaza Toplote, Vlage I Zraka Kroz Prozor zrak air
Naučno Stručna Laboratorija Za Plastinaciju Bioloških Preparata Carbol Carbol
Mogućnosti Uvođenja I Razvoja Učenja Na Daljinu U Medicinski Curriculum učenje na daljinu distance learning
Mehanički I Hemijski Uticaj Anestetika Apliciranih Intra Ili Paraneuralno Kod Dijagnostičkih I Terapeutskih Procedura Intraneuralne aplikacije Intraneural application
Korištenje fotolize neutral-crvenog u mjerenju antioksidativnog kapaciteta čistih organskih supstanci, biomolekula i tkivnih homogenata biljnog i životinjskog porijekla fotoliza photolysis
Koncentracija 5 HIAA i serotonina u likvoru kao negatvni pokazatelji stanja psihopatije i depresije kod pacijenata Neuropsihijatrijske klinike u Sarajevu" psihopatija psychopathy
Kompjutersko Simuliranje I Eksperimentalna Verifikacija Rasprostiranja Zagađujućih Materija Od Pokretnih I Stacionarnih Izvora U Sarajevu U Kritičnim Meteorološkim Uvjetima Kompjuterska dinamika fluida (CFD) Computer Fluid Dynamics (CFD)
Istraživanje Specifičnih Problema Sagorijevanja Domaćih Ugljeva Kao Preduvjet Primjene Čistih Tehnologija Uglja Ugalj Coal
Istraživanje novih jedinjenja kao potencijalnih antikancera i razvoj novih biosenzora. novi biosenzori biosensors
Istraživanje mogućnosti prisustva genetički modifikovani organizama (GMO) i njihovih produkata u BiH genetičko inženejrastvo genetic engineering
Istraživanje karakteristika unutrašnjeg trenja visokoelastičnih elemenata u torziono-oscilatornom sistemu. dizel motor diesel engine
Istraživanje fitocenoza u svrhu izdvajanja određenih površina kao zaštičenih zona. održivi razvoj Sustainable development
Ispitivanje uloge i značaja antagonista adrenergičnog i opioidergičkog sistema u patogenezi hemoragičkog šoka pasa dihidroergotoksin dihyroergotoxine
Ispitivanje prisustva polikloriranih bifenila u zemljištu vodozahvatnog područja na teritoriji Kantona Sarajevo Poliklorirani bifenili Polychlorinated biphenyls
Ispitivanja Stereoselektivnog Razdvajana Enantiomera Nsaid Lijekova Upotrebom Biokatalizatora enantiomeri enantiomers
Inteferentne pojave u maternjem jeziku( bosanskom, hrvatskom,srpskom) jezika učenika povratnika iz zemalja prijema interferencija(bosanski,hrvatski,srpski jezik)učenici povratnici,zemlje prijema Inteference in Mother Language(Bosnian,Croatian,Serbian)of Pupils Returnees from the Receiving Countries
"In vitro razmnožavanje u svrhu očuvanja populacija endemskih, rijetkih i ugroženih biljnih vrsta na dolomitima BiH" endemiti endemic species
"Imunohistohemijska studija epitelne displazije u ravnoj upalno promjenjenoj sluznici debelog crijeva." epitelna displazija epithelial dysplasia
Identifikacija,traganje i povrat kulturnohistorijskog blaga BiH,otuđeno i odneseno i inozemstvo u proteklim vremenima. rukopisni rariteti manuscripts gospels
Hromatografsko Ispitivanje Prirodnih I Sintetskih Steroidnih Hormona - Promotora Rasta Kod Životinja steroidni hormoni steroid hormones
Genetička karakterizacija prirodnih bioloških resursa u BiH Genetička karakterizacija Genetic characterization
Evaluiranje uticaja biljnih preparata na proces zarastanja opekotina na modelu štakora. opekotine burns
Efekti konverzije niskih degradiranih bukovih šuma na lokalitetu "VIS" Tarčin niske degradirane šume coppice
Edukacija prosvjetnih radnika o epilepsiji. depresija depression
DNK identifikacija autohtonih bh populacija potočne pastrmke ( almo trutta m. fario L) gornjeg toka rijeke Neretve i njenih pritoka. autohtone autocthonous
Dinamički Kontaktni Ugao Pri Premazivanju Suhih Površina Viskoznim Tečnostima Sposobnost kvašenja Wetting; Dynamic contact angle
Continuous Computing Solutions For E-Business Continuity   Business Computing
"Citogenetički markeri u humanim populacijama FBiH,kao mogući bioindikatori za "Balkanski sindrom"" humani limfociti human lymphocytes
Bazen rijeke Save: Održivo korištenje, upravljanje i zaštita resursa - SARIB integralno upravljanje vodnim resursima integrated water resources management
Analitičke i algebarske strukture u teoriji brojeva. Selbergova formula traga Selberg trace formula
"Aktuelni problemi harmonijske analize, ergodične teorije i dinamičkih sistema" dinamički sistemi dinamic systems
1 - 50
 
  Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   Copyright © 2006, All rights reserved.