Home   
   Home
Početna
Print
Štampaj
 
  PočetnaIstraživačiIstraživačke organizacijeProjektiInfrastrukturna ulaganjaStatistike
   Pretraživanje projekata  Opšti podaci  Realizacija projekta  Organizacije realizatori   

Pretraživanje
Lista projekata
Nazivsort by this column Kljucne rijeci Keywords
"Aktuelni problemi harmonijske analize, ergodične teorije i dinamičkih sistema" dinamički sistemi dinamic systems
Analitičke i algebarske strukture u teoriji brojeva. Selbergova formula traga Selberg trace formula
Bazen rijeke Save: Održivo korištenje, upravljanje i zaštita resursa - SARIB integralno upravljanje vodnim resursima integrated water resources management
"Citogenetički markeri u humanim populacijama FBiH,kao mogući bioindikatori za "Balkanski sindrom"" humani limfociti human lymphocytes
Continuous Computing Solutions For E-Business Continuity   Business Computing
Dinamički Kontaktni Ugao Pri Premazivanju Suhih Površina Viskoznim Tečnostima Sposobnost kvašenja Wetting; Dynamic contact angle
DNK identifikacija autohtonih bh populacija potočne pastrmke ( almo trutta m. fario L) gornjeg toka rijeke Neretve i njenih pritoka. autohtone autocthonous
Edukacija prosvjetnih radnika o epilepsiji. depresija depression
Efekti konverzije niskih degradiranih bukovih šuma na lokalitetu "VIS" Tarčin niske degradirane šume coppice
Evaluiranje uticaja biljnih preparata na proces zarastanja opekotina na modelu štakora. opekotine burns
Genetička karakterizacija prirodnih bioloških resursa u BiH Genetička karakterizacija Genetic characterization
Hromatografsko Ispitivanje Prirodnih I Sintetskih Steroidnih Hormona - Promotora Rasta Kod Životinja steroidni hormoni steroid hormones
Identifikacija,traganje i povrat kulturnohistorijskog blaga BiH,otuđeno i odneseno i inozemstvo u proteklim vremenima. rukopisni rariteti manuscripts gospels
"Imunohistohemijska studija epitelne displazije u ravnoj upalno promjenjenoj sluznici debelog crijeva." epitelna displazija epithelial dysplasia
"In vitro razmnožavanje u svrhu očuvanja populacija endemskih, rijetkih i ugroženih biljnih vrsta na dolomitima BiH" endemiti endemic species
Inteferentne pojave u maternjem jeziku( bosanskom, hrvatskom,srpskom) jezika učenika povratnika iz zemalja prijema interferencija(bosanski,hrvatski,srpski jezik)učenici povratnici,zemlje prijema Inteference in Mother Language(Bosnian,Croatian,Serbian)of Pupils Returnees from the Receiving Countries
Ispitivanja Stereoselektivnog Razdvajana Enantiomera Nsaid Lijekova Upotrebom Biokatalizatora enantiomeri enantiomers
Ispitivanje prisustva polikloriranih bifenila u zemljištu vodozahvatnog područja na teritoriji Kantona Sarajevo Poliklorirani bifenili Polychlorinated biphenyls
Ispitivanje uloge i značaja antagonista adrenergičnog i opioidergičkog sistema u patogenezi hemoragičkog šoka pasa dihidroergotoksin dihyroergotoxine
Istraživanje fitocenoza u svrhu izdvajanja određenih površina kao zaštičenih zona. održivi razvoj Sustainable development
Istraživanje karakteristika unutrašnjeg trenja visokoelastičnih elemenata u torziono-oscilatornom sistemu. dizel motor diesel engine
Istraživanje mogućnosti prisustva genetički modifikovani organizama (GMO) i njihovih produkata u BiH genetičko inženejrastvo genetic engineering
Istraživanje novih jedinjenja kao potencijalnih antikancera i razvoj novih biosenzora. novi biosenzori biosensors
Istraživanje Specifičnih Problema Sagorijevanja Domaćih Ugljeva Kao Preduvjet Primjene Čistih Tehnologija Uglja Ugalj Coal
Kompjutersko Simuliranje I Eksperimentalna Verifikacija Rasprostiranja Zagađujućih Materija Od Pokretnih I Stacionarnih Izvora U Sarajevu U Kritičnim Meteorološkim Uvjetima Kompjuterska dinamika fluida (CFD) Computer Fluid Dynamics (CFD)
Koncentracija 5 HIAA i serotonina u likvoru kao negatvni pokazatelji stanja psihopatije i depresije kod pacijenata Neuropsihijatrijske klinike u Sarajevu" psihopatija psychopathy
Korištenje fotolize neutral-crvenog u mjerenju antioksidativnog kapaciteta čistih organskih supstanci, biomolekula i tkivnih homogenata biljnog i životinjskog porijekla fotoliza photolysis
Mehanički I Hemijski Uticaj Anestetika Apliciranih Intra Ili Paraneuralno Kod Dijagnostičkih I Terapeutskih Procedura Intraneuralne aplikacije Intraneural application
Mogućnosti Uvođenja I Razvoja Učenja Na Daljinu U Medicinski Curriculum učenje na daljinu distance learning
Naučno Stručna Laboratorija Za Plastinaciju Bioloških Preparata Carbol Carbol
Numerička I Eksperimentalna Analiza Prolaza Toplote, Vlage I Zraka Kroz Prozor zrak air
Oralno Zdravlje Djece U Fbih - Kliničko- Epidemiološka Studija oralno zdravlje oral health
Patohistološke studije mehanizma oštećemja nerva kod intraneuralne aplikacije lokalnog anestetika kombiniranog sa epinefrinom. lokalni anestetik local anesthetic
Petrologija, geokemija, geotektonskipoložaj magmatskih stijena BiH. Bosna i Hercegovina Bosnia and Herzegovina
Primjena fizikalno-hemijskih mikrobioloških metoda za procjenu stepena zrelosti i kvaliteta tradicionalnih bosanskih sireva kao važnog faktora u razvoju njihove industrijske proizvodnje tradicionalni sirevi traditional cheeses
Primjena Tehnike Sagorjevanja U Poroznom Mediju Na Kombinovane Solarne Sisteme Za Potrebe Grijanja I Pripremu Sanitarne Vode U Stanogradnji I Industriji. SAGORJEVANJE U POROZNOM MEDIJU POROUS MEDIUM COMBUSTION
Protektivna Uloga Autohtonih Sojeva Mliječno-Kiselinskih Bakterija U Proizvodnji Bosanskog Sudžuka I Uticaj Na Originalna Organoleptička Svojstva Proizvoda Bosanski sudžuk the Bosnian sudzuk
Proučavanje, Zaštita I Konzervacija Endemičnog Genofonda Bih: Citogenetički I Palinološki Pristup Genofond Genofond
Revitalizacija geoloških zbirki PMF-a (mineraloške, petrografske i paleontološke) i izrada karata rasprostranjenja metala i nemetala u BiH paleontološka  
Savremeni problemi analize,algebre i primjenjene matematike.XV fuzzy funkcionalna zavisnost fuzzy functional dependency
Sero-epidemiološka istraživanja Q-groznice među stanovnicima ugroženih područja BiH" seroprevalenca seroprevalence
"Strategija izgradnje imidža Bosne i Hercegovine kao determinante ekonomskog razvoja zemlje" imidž zemlje country image
Strategija Marketinga I Promocije Sarajeva Kao Determinanta Uspješne Realizacije „Strategije Obnove I Razvoja Kantona Sarajevo Do 2015." Strategija razvoja Sarajeva Strategy of Sarajevo development
Šumska biomasa-potencijalni izvor obnovljive energije u BiH potencijali šumske mase potential of forest biomass
Teoremi O Prostim Geodezijskim Linijama Na Fuchsovim Grupama Proste geodezijske linije Prime geodesies
"Tržišna orijentacija-determinanta privrednog razvoja"    
"Tržišna orijentacija-determinanta privrednog razvoja" tržišna orijentacija market orientation
Uticaj Prenapona U Prenosnoj Mreži Na Pouzdanu Opskrbu Električnom Energijom Kantona Sarajevo Prenaponi Overvolatges
Utvrđivanje Histaminskih Receptora U Ziim Crijeva Kod Brojlera receptori receptors
Zavisnost Auger profiliranja tankih slojeva od temperature tanki slojevi thin films
1 - 50
 
  Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   Copyright © 2006, All rights reserved.