Postupak izmjena i dopuna sadržaja u bazama podataka

Ukoliko podaci koji su uneseni u bazama podataka sadrže greške bilo koje prirode ( tipografske, spellinga na engleskom jeziku, gramatičke ili sadržajne), tako da želite da se u njima unesu izmjene ili ažuriraju vaši podaci, potrebno je da postupite na slijedeći način:

* Pošaljite email na adresu koja je navedena na home page kada kliknete na polje :kontakt , tj. na adresu : registar.nub@nub.ba


* Navedite u vašem emailu koje podatke želite da ažurirate ili promjenite odnosno dopunite.

* Promjene  možete izvršiti u vašim podacima kao Istraživača, ili ukoliko ste autorizovani od strane Istraživačke organizacije, te promjene mogu biti unesene i za Istraživačku organizaciju kao i za sve njene istraživače pojedinačno.

* Pošaljite vaš email sa zahtjevom za izmjene i/ili dopune i specifikacijama koje izmjene želite unjeti,  na gore pomenutu adresu.

* Dobićete od Administratora baza podataka email koji će sadržavati podatke o Username i password-u koje će te koristiti da se prijavite na ekranu za unos podataka u odgovarajuću bazu podataka ( CASRIS za Kanton Sarajevo ili FEBHRIS za Federaciju BiH )

* Prijavite  se sa dobijenim korisničkim imenom i lozinkom i u ekranima koji će vam biti dostupni unesite nove izmjenjene i / ili dopunjene podatke.

* Kod unosa ovih podataka klikanjem na  ikonu olovke sa lijeve strane pregleda po grupama podataka, otvoriće vam se ekran unosa sa izgledom polja za unos podataka, identičnim onom kod papirne verzije ovih formulara za unos.

* Ukoliko ste zadovoljni sa unesenim izmjenama kliknite na dugme ''Sačuvaj izmjene'', u suprotnom koristiti druga dva dugmeta tj. ''Odustani'' ili ''Obriši''.

* Produžite unos i izmejene podataka na ostalim ekranima za grupe podataka ''Frascatti'', ''Područje'', ''Obrazovanje'', do posljednje grupe podataka ''Zaposlenje''.

* Nakon unošenja izmjena u svim grupama podataka u kojima to želite i projere tačnosti tih izmjena, pošto u ekrane za unos podataka se možete vračati proizvoljan broj puta, kliknite na posljednje izborno polje sa lijeve strane tj. ''Štampa''.

* Nakon klikanja na polje ''Štampa'', pojaviće se sumarni ekran svih podataka o Istraživaču sa  prihvaćenim izmjenama i dopunama. Pregledati pažljivo sve unesene podatke i eventualno se vratiti na ekran unosa za pojedine grupe podataka i izvršiti dopunske izmjene.

* Nakon prihvatanja svih izlistanih podataka koji se pojavljuju na ekranu poslije izboora opcije ''Štampa'', potrebno je provjeriti da je računar povezan sa štampačem i zatim izabrati na gornjem lijevom uglu ekrana komandu ''Print''

* Nakon unošenja komande ''Print'' otvoriće se ekran u Internet Exploreru (ili nekom drugom pregledniku Interneta), u kojem će ponovno biti prikazan cjelokupan pregled svih unesenih podataka.

* Ovi podaci će biti konačno ištampani na priključenom štampaču, kada iz Internet preglednika izaberete komandu za štampanje ( napr. iz Menija File izaberete komandu Print ukoliko je riječ o MS Internet Exploreru)

* Nakon ištampavanja, podaci moraju biti potpisani od strane Istraživača, a zatim i ovjereni potpisom i pečatom odgovorne osobe Istraživačke ustanove u kojoj je zaposlen Istraživač.

* Nakon ovjere, korigovani i/ili dopunjeni podaci o Istraživaču trebaju biti poslati na adresu Institucije koja hostira i održava Baze podataka a koja je navedena na Home page-u pod '' Opšte informacije'' u meniju na selekciji '' Administratori Baza''.


* Način izmjena i dopuna unosa za Istraživačke organizacije kao i Istraživače u sklopu te organizacije je identičan opisanom postupku izmjena i dopuna za pojedinačnog istraživača, izuzev obima, pošto ištampani primjerci moraju biti pojedinačno ovjereni i za Istraživačku organizaciju kao i za svakog pojedinog Istraživača.
 
.Istraživačke djelatnosti u regionu: | SICRIS | MZOS |
| English | kontakt | Copyright © 2006 |